Imihobe YesiXhosa

Imihobe YesiXhosa yincwadi yengqokelela yemibongo ebhalwe ziimbongi
ezahlukeneyo. Ichongelwe ukufundwa kwiBanga 12 kwaye izalisekisa zonke
iimfuneko ze-CAPS.

Imihobe YesiXhosa:

• icwangiswe ngokwemixholo eyilwe lula nenesimo esilula

• iinkcukacha zobomi bembongi nganye zinceda abafundi ukuba bazi ubomi
bayo namaxesha ayo ukuze baqonde ngcono imibongo yembongi leyo

• inenkcazelo-magama yemibongo ekugqibeleni kwencwadi ukunceda
ukuqonda ngcono imibongo

• amanqaku okufundisa aya kunceda abafundi ukuba baqonde iingqiqo
ezifunwa yikharityhulamu ekufundisweni kombongo ngokupheleleyo

• inemibuzo neempendulo ukunceda abafundi ukuba baziqhelise imibuzo
nokumakisha iimpendulo zabo ngokusebenzisa iimpendulo ezicetyisiweyo
kwisikhokhelo ngokubanzi.

Le ngqokelela iya kunceda abafundi ukuba bahlalutye nzulu isihobe kwaye
baphumelele kwiimviwo.

More Best Selling Titles from Marang Publishers

css.php