Ityala Lamawele

Amagqabantshintshi Ngebali

Le ncwadi “Ityala lamawele” yenye yeenoveli zokuqala ezathimba ihlombe
lababhali besiXhosa ukuba babenomdla wokubhala iincwadi bephuhlisa
inkcubeko nolwimi lwethu.Yincwadi enendumasi ngobuciko bokubhalwa
ngobulumko nguS.E.K. Mqhayi kangangokuba akulula ukuba ityeshelwe kuba
phantse yonke iminyaka bonke ababhali akuvumi ukuba bangathi ngqu kuyo.

Ithwele ucwambu olububuchwephesha bokubonakalisa intlalo yakwaNtu
ngobunjalo bayo. Ubuciko bokusetyenziswa kwendlela ebhalwe ngayo
kuwexulela kwiingcinga zokuba libali eliyinyaniso, oku kudalwa bubuchule
bendlela ayibhale ngayo kuba umongo wayo usekelwe kubomi obufana
nobenyaniso.

Ukuyifunda kuvula ingqondo yokuba nokuba abantu bagazi linye kuyenzeka
ukuba zibekho izinto abagilana ngazo nokuba bazalwa ngumntu omnye.
Njengoko noS.E.K Mqhayi esitsho,le noveli ibonisa imigudu inkxamleko
nexesha elithatyathwayo ngamaXhosa xa alanda umthetho.

Uya kufumana isikhokhelo esikunika ulwazi oluthe vetshe ngebali olunjengolu:
Isakhiwo okanye iploti, abalinganiswa nendlela ababunjwa ngayo,impixano,
umxholo webali, isimo sentlalo, ulwimi nesimbo sokubhala,
amagqabantshintshi ngobomi bombhali nangebali eli.

Uhlolo luqulethe iimvavanyo neemviwo ezingumzekelo wokulindelekileyo
kwiimviwo zokuphela konyaka.Inkcazelo yamagama anzima yenza ukuba
umfundi angafuniseli apho axinge khona atsho azandisele ulwazi ngokufunda
iincwadi ezisetyenzisiweyo xa bekuphicothwa incwadi le. Iyonke ke le
misebenzi ihambelana neemfuno ezikuxwebhu lweCaps.

More Best Selling Titles from Marang Publishers

css.php