Uju Lwezinkondlo

Uju Lwezinkondlo yi-antoloji eyiqoqo lezinkondlo ezibhalwe izimbongi
ezehlukene. Yenzelwe ukusiza abafundi ukuba bafunde futhi baqonde
ubunkondlo eBangeni le-12. Iqoqo libhalwe lagxiliswa ngokwezidingo zonke
izidingo zohlelo lwemfundo i-CAPS.

Uju Lwezinkondlo:

• ihlelwe ngokomongo noma ingqikithi yezinhlobo zezinkondlo ukuze
kubelula ukuqonda isakhiwo sezinkondlo

• inomlandompilo wezimbongi ezikuleli qoqo lezinkondlo, ukwelekela
abafundi ukuba bazi kabanzi ngempilo yezimbongi ukuze umsebenzi
wezimbongi bawazi futhi bawuqonde kangcono

• inencazelomagama (iglosari) etholakala ekugcineni kwebhuku, ukusiza
ufundi ukuba aqonde amagama anqala obunkondlo asetshenziswe
ngenkathi kuhlaziywa inkondlo ngayinye

• inamanothi afundisayo ukusiza umfundi ukuba azi ukuthi inkondlo
ihlaziywa kanjani ngokwemigomo yohlelo lwemfundo mayelana
nokufundiswa kwezinkondlo ngokuphelele

• inemibuzo nezimpendulo ukusiza umfundi ukuba azilolonge ngemibuzo,
abheke futhi ezimpendulwe ukuthi bekumele aphendule kanjani, ngaleyo
nabo akwazi ukuzimakele umsebenzi azenzela wona.

Le antoloji yezinkondlo iwusizo olukhulu kumfundi osendleleni yokubhekana
nezidingo zobunkondlo obunzulu kanye nokubhala zivivinyo ngempumelelo.

More Best Selling Titles from Marang Publishers

css.php